Bilimsel Program

 
AMAÇ Solunum yetmezliği yönetiminde güncelleme
KAPSAM Solunum yetmezliğine pratik yaklaşımda hekimlerin bilgi ve beceri düzeylerini arttırma amaçlanmıştır. Bu açıdan solunum yetmezliği tedavisinde NİMV, HFNO ve İMV uygulamalarında teorik ve pratik güncel bilgiler aktarılacaktır.
Non-invaziv Mekanik Ventilasyon (NİMV) ve Yüksek Akış Nazal Oksijen Tedavileri (HFNO) Oturumu
09:00 - 09:20 NİMV uygulama: Endikasyonlar, kontrendikasyonlar ve hipoksik - hiperkapnik hastalarda rehberlerdeki yeri
09:20 - 09:40 NİMV’de dikkat edilmesi gereken noktalar (maske seçimi, nemlendirici seçimi ve diğer noktalar)
09:40 - 10:00 NİMV sırasında hasta ve solunum monitorizasyonu
10:00 - 10:30 ÇAY-KAHVE MOLASI
10:30 - 10:50 NİMV modları ve weaning
10:50 - 11:10 High-flow nazal oksijen (HFNO) başlama, endikasyonlar ve sonlandırma
11:10 - 11:30 Hangi hastada NİMV, hangi hastada HFNO: Rehber önerileri
11:30 - 11:50 Katılımcılara NİMV ve HFNO pratik eğitimi: Cihazların tanıtımı, maskelerin tanıtımı, modların cihaz üzerinde anlatılması
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
İnvaziv Mekanik Ventilasyon (İMV) Oturumu
13:30 - 13:50 İMV uygulamasının temel prensipleri (entübasyon, sedasyon-analjezi, beslenme, VTE profilaksisi ve komplikasyonların önlenmesi)
13:50 - 14:20 Temel mekanik ventilasyon modları ve ventilatör dalga formlarının yorumlanması
14:20 - 14:40 İleri mekanik ventilasyon modları ve özellikli hasta gruplarında uygulanması (ARDS, nöromüsküler hastalıklar vs)
14:40 - 15:10 İMV sırasında solunumsal monitorizasyon ve weaning (rezistans, komplians, EELV ölçümü)
15:10 - 16:30 Katılımcılara İMV pratik eğitimi: Temel modların cihaz üzerinde gösterilmesi, alarmların anlatılması ve ventilatör dalgalarının yorumlanması

 
AMAÇ Ultrasonografinin toraks ve plevral girişimlerdeki uygulama alanlarının değerlendirilmesi.
KAPSAM Ultrasonografinin akciğer parankimi, yoğun bakım, göğüs duvarı ve diyafram hastalıklarında ve plevral girişimlerde kullanım alanları olgu örnekleri ve pratik uygulamalarla tartışılacaktır.
09:00 - 09:30 Toraks ultrasonografisine giriş
09:30 - 10:00 Akciğer parankim hastalıklarında toraks ultrasonografi
10:00 - 10:30 Yoğun bakımda toraks ultrasonografi
10:30 - 11:00 ÇAY-KAHVE MOLASI
11:00 - 11:30 Göğüs duvarı ve diyafram hastalıklarında toraks ultrasonografi
11:30 - 12:00 Plevra hastalıklarında toraks ultrasonografi
12:00 - 12:30 Torasik ultrasonografi eşliğinde girişimsel işlemler
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 14:30 Drenaj teknikleri ve plörodezis
14:30 - 15:00 Olgu örnekleri
15:00 - 17:00 Pratik uygulama

 
AMAÇ Temel bronkoskopik ve endobronşiyal uygulamaların tartışılması
KAPSAM Göğüs hastalıkları pratiğinde hastalıkların tanı, tedavi ve takibinde oldukça önemli yer tutan fleksibl bronkoskopi ve endobronşiyal ultrasonografi uygulamaları tartışılacaktır. Kursun son bölümünde pratik uygulamalar eşliğinde teorik bilgi pekiştirilecektir.
09:00 - 09:30 Açılış ve beklentilerin alınması
09:30 - 09:50 Bronkoskopi ünitesi kurulum - dezenfeksiyon
09:50 - 10:10 Bronkoskopi endikasyon ve kontrendikasyonları
10:10 - 10:30 Bronkoskopide sedasyon
10:30 - 10:40 Tartışma
10:40 - 11:00 ÇAY-KAHVE MOLASI
11:00 - 11:20 Hasta hazırlığı
11:20 - 11:40 Bronş anatomisi, inspeksiyon, bronşiyal lavaj, fırça
11:40 - 12:00 TBİA
12:00 - 12:20 TBB, BAL
12:20 - 12:30 Tartışma
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 14:20 Mediastinal anatomi ve lenf bezi haritası
14:20 - 14:40 EBUS, TBİA endikasyonları ve tanısal değeri
14:40 - 15:00 Örneklerin hazırlanması ve tanıdaki önemi
15:00 - 15:10 Tartışma
15:10 - 15:30 ÇAY-KAHVE MOLASI
Pratik Eğitim
15:30 - 15:50 Malign lenf nodunda EBUS-vaka örnekleri
15:50 - 16:20 Granülomatöz lenf nodunda EBUS-vaka örnekleri
16:20 - 16:40 EBUS pratik - simülatör (2 grup dönüşümlü)
16:40 - 17:00 FOB pratik - simülatör (2 grup dönüşümlü)
17:00 - 17:10 Son sözler

 
AMAÇ Tütün mücadelesinde görev alacak üyelerimize güncel durumu aktarmak.
KAPSAM Tütün ile mücadelede Göğüs hastalıkları açısından oldukça önemli olan tütün kontrolü ve sigara bıraktırma yöntemleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı sertifikalı kursumuzda katılımcılara teorik ve olgular eşliğinde pratik yaklaşım aktarılacaktır.
09:00 - 09:10 Açılış ve tanışma
09:10 - 09:40 Türkiye'de tütün kontrolü çalışmaları, tütün kontrolü ile ilgili uluslararası düzenlemeler: Tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele daire başkanlığı sunumu
09:40 - 10:00 Tütün kullanımının zararları; riskler ve tehditler, bırakmanın yararları
10:00 - 10:20 Pasif etkilenim, üçüncü el etkilenim tanım ve korunma yolları
10:20 - 10:40 Bağımlılık, tütün bağımlılığının nörobiyolojisi
10:40 - 11:00 ÇAY-KAHVE MOLASI
11:00 - 11:20 Tütün kontrolünün gerekçesi, endüstri stratejileri, tütün kullanımının ekonomik ve endüstriyel boyutları
11:20 - 11:40 Erişkin eğitimi ve davranış değişikliklerine etkisi - Tütün mücadelesinde hekim ve sağlık çalışanlarının rolü
11:40 - 12:00 Yeni tütün ve nikotin ürünleri - elektronik nikotin sağlama sistemleri sigara bırakma yöntemi midir, zarar azaltılmış kavramı doğru mudur ?
12:00 - 12:20 Tütün mücadelesinde iletişimin önemi; iletişim teknikleri
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 13:50 Tütün bağımlılığının klinik değerlendirmesi, olguların evrelendirilmesi, 5A - 5R yaklaşımı
13:50 - 14:10 Kliniklerde tütün bağımlılığına davranışsal yaklaşımlar, davranışçı-bilişsel yöntemler
14:10 - 14:40 Sigara bırakmada farmakolojik yaklaşımlar, rutin uygulama, ilaç etkileşimleri
14:40 - 15:10 Özel durumlarda sigara bırakma
14:40 - 15:10 A. Kronik hastalıklarda sigara bırakma
B. Gençlerde sigara bırakma
C. Gebelikte sigara bırakma
D. Ağır mental hastalıklar, depresyon ve sigara bırakma
15:10 - 15:30 ÇAY-KAHVE MOLASI
15:30 - 15:50 Bırakma döneminde izlem, nüks olgulara yaklaşım
15:50 - 16:20 Sigara bırakma polikliniği mevzuat
16:20 - 16:40 Günün değerlendirilmesi - kapanış

 
AMAÇ Venöz tromboemboli ile ilgili güncel bilgilerin paylaşılması
KAPSAM Akut venöz tromboemboli tanısından KTEPH’e kadar tüm spektrumun tartışılacağı kursun son bölümünde de olgu örnekleri ile güncel bilgiler pekiştirilecektir.
09.00 - 09.30 VTE’de tanısal algoritma
09.30 - 10.00 VTE’de medikal tedavi
10.00 - 10.30 Özel durumlarda tedavi
10.30 - 11.00 ÇAY-KAHVE MOLASI
11.00 - 11.30 VTE tedavisinde DOAK’lar
11.30 - 12.00 VTE tanı ve tedavisinde girişimsel yöntemler
12.00 - 12.30 KTEPH
12.30 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
  İnteraktif olgu sunumları
14.00 - 14.30 Yüksek riskli VTE
14.30 - 15.00 Gebelikte VTE
15.00 - 15.30 ÇAY-KAHVE MOLASI
15.30 - 16.00 Hemoptizi ve VTE
16.00 - 16.30 KTEPH olgusu

 
AMAÇ Olgular eşliğinde interstisyel akciğer hastalıklarına güncel multidisipliner yaklaşımın tartışılması.
KAPSAM Sık karşılaştığımız interstisyel akciğer hastalıklarının olgular eşliğinde multidisipliner yaklaşım ile değerlendirileceği kursumuzda katılımcıların günlük pratik uygulamalarına ışık tutacak bilgiler aktarılacaktır.
09:00 - 09:10 Açılış ve tanışma
09:10 - 09:35 İdiyopatik pulmoner fibrozis
09:35 - 10:00 Radyoloji
10:00 - 10:25 İPF olgusu (tanı, tedavi, yan etki yönetimi ve takip)
10:25 - 10:35 Tartışma
10:35 - 11:00 ÇAY-KAHVE MOLASI
11:00 - 11:25 Sarkoidoz
11:25 - 11:50 Sarkoidoz radyolojisi
11:50 - 12:15 Sarkoidoz olgusu (tanı, tedavi, yan etki yönetimi ve takip)
12:15 - 12:25 Tartışma
12:25 - 13:50 ÖĞLE YEMEĞİ
13:50 - 14:15 Bağ doku hastalıkları ile ilişkili interstisyel akciğer hastalıkları
14:15 - 14:40 BDH-İAH radyolojisi
14:40 - 15:05 BDH-İAH'da progresif pulmoner fibrozis
15:05 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:35 ÇAY-KAHVE MOLASI
15:35 - 16:00 Hipersensitivite pnömonisi
16:00 - 16:25 HP radyolojisi
16:25 - 16:50 HP olgusu (tanı, tedavi, yan etki yönetimi ve takip)
16:50 - 17:00 Tartışma

 
AMAÇ Toraks görüntülemesinde kullanılan yöntemlerle ilgili teorik ve pratik bilgilerle katılımcıların bilgi düzeylerinin arttırılması
KAPSAM Göğüs hastalıklarında hastalıkların tanı ve tedavisinde oldukça yararlandığımız radyolojik yöntemler ve hastalıklarda kullanımı ile ilgili pratik ipuçları aktarılacaktır.
09.00 - 09.30 Normal akciğer grafisi
09.30 - 10.00 Olgu örnekleri ile patolojik akciğer grafisi
10.00 - 10.30 Toraks BT çekim teknikleri ve anatomisi
10.30 - 11.00 ÇAY-KAHVE MOLASI
11.00 - 11.30 Toraks BT’de önemli işaretler
11.30 - 12.00 Hava yolu hastalıkları
12.00 - 12.30 Akciğer enfeksiyonları
12.30 - 13.45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 - 14:15 Difüz parankimal akciğer hastalıkları (artmış atenüasyon)
14:15 - 14:45 Difüz parankimal akciğer hastalıkları (azalmış atenüasyon)
14:45 - 15:15 Vasküler hastalıklar
15:15 - 15:35 ÇAY-KAHVE MOLASI
15:35 - 16:05 Mediasten lezyonları
16:05 - 16:35 Pulmoner nodüller
16:35 - 17:05 Plevral lezyonlar

 
AMAÇ Akciğer hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon yöntemlerinin tartışılması
KAPSAM Göğüs hastalıkları pratiğinde son yıllarda öneminin giderek daha fazla anlaşıldığı pulmoner rehabilitasyon uygulamalarında hasta seçiminden uygulanacak yöntemlere kadar tüm aşamalar tartışılacaktır.
09.00 – 09.30 Pulmoner rehabilitasyon: Gerekçe, bileşenler ve organizasyon
09.30 – 10.00 Pulmoner rehabilitasyon ünitesi: Asgari ihtiyaçlar, başvurular, izinler
10.00 – 10.30 Pulmoner rehabilitasyon için aday hasta
10.30 - 11.00 ÇAY-KAHVE MOLASI
11.00 – 11.30 Kronik akciğer hastalıklarında fiziksel inaktivite ve değerlendirilmesi
11.30 – 12.00 Pulmoner rehabilitasyonda değerlendirme: Kardiyopulmoner kapasite
12.00 – 12.30 Pulmoner rehabilitasyonda değerlendirme: Kuvvet, yaşam kalitesi, günlük yaşam aktiviteleri, denge
12.30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:00 Egzersiz reçetelendirme: Endurans eğitimi ve dirençli eğitim
14:00 - 14:30 Egzersiz reçetelendirme: Güncel yaklaşımlar
14:30 - 15:00 Göğüs fizyoterapisi ve solunum kas eğitimi
15:00 - 15:30 ÇAY-KAHVE MOLASI
15:30 - 16:00 Akut durumlarda pulmoner rehabilitasyon
16:00 - 16:30 PR kapsamında oksijen desteği ve NIMV
16:30 - 17:00 PR kapsamında nutrisyonel destek

 
AMAÇ Polisomnografi ve PAP titrasyonunun olgularla tartışılarak katılımcıların pratik uygulama tecrübelerine katkıda bulunmak.
KAPSAM Uyku bozukluklarında polisomnografi ve PAP uygulamalarının teorik ve olgularla pratik uygulamalar eşliğinde tartışılacağı kursumuzda katılımcıların karşılaştıkları sorunlara çözümler sunulacaktır.
08:30 - 09:00 Uyku bozuklukları sınıflaması, tanımlamalar
09:00-09:30 Polisomnografi endikasyonları, ekipman (elektrodlar, sensörler) hastanın teste hazırlanması ve PSG kayıt yöntemleri
09:30-10:00 PSG kaydı sırasında ortaya çıkan sorunlar, artefaktlar, çözüm yolları
10:00-10:30 ÇAY-KAHVE MOLASI
10:30-11:00 Uyku evreleri ve arousallar
11:00 - 11:30 Solunumsal olaylar ve kardiyak skorlama
11:30 - 12:00 PAP titrasyonu
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 13:50 Terminal-1 - Polisomnografi skorlama / Grup-1
13:00 - 13:50 Terminal-2 - Polisomnografi raporlama / Grup-2
13:00 - 13:50 Terminal-3 - PAP cihazları ve PAP titrasyonu / Grup-3
13:00 - 13:50 Terminal-4 - PAP titrasyonu raporlama / Grup-4
13:50 - 14:05 ÇAY-KAHVE MOLASI
14:05 - 14:55 Terminal-1 - Polisomnografi skorlama / Grup-2
14:05 - 14:55 Terminal-2 - Polisomnografi raporlama / Grup-3
14:05 - 14:55 Terminal-3 - PAP cihazları ve PAP titrasyonu / Grup-4
14:05 - 14:55 Terminal-4 - PAP titrasyonu raporlama / Grup-1
14:55 - 15:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
15:10 - 16:00 Terminal-1 - Polisomnografi skorlama / Grup-3
15:10 - 16:00 Terminal-2 - Polisomnografi raporlama / Grup-4
15:10 - 16:00 Terminal-3 - PAP cihazları ve PAP titrasyonu / Grup-1
15:10 - 16:00 Terminal-4 - PAP titrasyonu raporlama / Grup-2
16:00 - 16:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
16:15 - 17:05 Terminal-1 - Polisomnografi skorlama / Grup-4
16:15 - 17:05 Terminal-2 - Polisomnografi raporlama / Grup-1
16:15 - 17:05 Terminal-3 - PAP cihazları ve PAP titrasyonu / Grup-2
16:15 - 17:05 Terminal-4 - PAP titrasyonu raporlama / Grup-3

 
AMAÇ Olgular eşliğinde tüberküloz tanı ve tedavisindeki yaklaşımın tartışılması.
KAPSAM Tüberkülozun tüm yönleri ile olgular eşliğinde tartışılacağı kursta birbirinden ilginç olgularla katılımcıların tüberküloz tanı ve tedavisinde karşılaştığı sorunlara güncel yaklaşımlar aktarılacaktır.
09:00 - 09:10 Açılış - kurs tanıtımı ve tanışma
09:10 - 09:30 Tüberkülozda klinik ve tanısal yaklaşım
09:30 - 09:50 Tüberkülozda ayırıcı tanı
09:50 - 10:10 Tüberküloz tedavisinin temel ilkeleri ve birinci sıra ilaçlar
10:10 - 10:30 Tüberkülozda anamnez alma, olgu tanımları ve tedavi sonuçlarının kaydedilmesi
10:30 - 11:00 ÇAY-KAHVE MOLASI
11:00 - 11:20 Duyarlı tüberküloz olgularında uygulanan tedavi rejimleri ve ilaç yan etkileri
11:20 - 11:40 Hepatotoksisite gelişen olguya yaklaşım
11:40 - 12:00 Atölye çalışması
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  Olgularla özel durumlarda tüberküloz
13:30 - 13:50 Romatolojik hastalıklar ve tüberküloz
13:50 - 14:10 HIV ve tüberküloz
14:10 - 14:30 Kronik böbrek yetmezliği ve tüberküloz
14:30 - 14:50 Gebelik ve tüberküloz
14:50 - 15:10 Atölye çalışması
15:10 - 15:30 ÇAY-KAHVE MOLASI
  Olgularla dirençli tüberküloz tedavisi
15:30 - 15:50 Tüberkülozda direnç tanımı ve izoniyazid direncinde tedavi
15:50 - 16:10 Çoklu ilaca dirençli tüberküloz tedavisi
16:10 - 16:30 Çok ilaca dirençli tüberküloz tedavisi
16:30 - 16:50 Atölye çalışması
16:50 - 17:00 Kapanış

OTURUM KODU 1
OTURUM BAŞLIĞI Eski Senaryo, Yeni Film; Karşınızda Nikotin!
08:15 - 09:30 AMAÇ Tütün endüstrisinin son faaliyetleri, yeni nesil tütün ürünleri ve etkilerinin tartışılması
KAPSAM Yeni nesil tütün ürünleri ve sağlık üzerine etkileri ile tütün endüstrisinin son faaliyetlerine karşı hekim gözü ile öneriler, önlemler ve mücadele yöntemleri ele alınıp çok boyutlu tartışılacaktır.
08:15 - 08:35 Tütün endüstrisinin yeni taktikleri
08:35 - 08:55 Yeni nesil tütün ürünleri
08:55 - 09:15 Yeni nesil tütün ürünlerinin sağlık üzerine etkileri
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 6
OTURUM BAŞLIĞI Latent Tüberküloz Enfeksiyonu
09:50 - 10:50 AMAÇ LTBE’nin her yönüyle ele alınması
KAPSAM Tüberküloz patogenezi, LTBE risk grupları, tanı ve tedavisi ile romatoloji hastalarında LTBE’ye yaklaşım ve güncel öneriler tartışılacaktır.
09:50 - 10:05 Tüberküloz patogenezi ve LTBE tanısı
10:05 - 10:20 Risk gruplarının tanımlanması ve LTBE tedavi yaklaşımları
10:20 - 10:35 Romatoloji hastalarında LTBE’ye yaklaşım
10:35 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
  UYDU SEMPOZYUMU - 1
SPONSOR FİRMA  
11:10 - 11:55 OTURUM BAŞLIĞI  
OTURUM BAŞKANLARI  
11:55 - 12:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
  UYDU SEMPOZYUMU - 2
SPONSOR FİRMA  
12:15 - 13:00 OTURUM BAŞLIĞI  
OTURUM BAŞKANLARI  
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 11
OTURUM BAŞLIĞI HAP Oturumu - 1
14:00 - 15:15 AMAÇ Akciğer hastalıklarında Hızlı – Akılcı – Pratik yaklaşımların konuşulması
KAPSAM Bu HAP oturumunda bronşiyolitler, pnömoni tanı ve takibinde belirteçler ve malign plörezi yönetimi PICO formatında hazırlanmış sorulara yanıtlarla tartışılacaktır.
14:00 - 14:20 Bronşiyolitleri ne kadar biliyoruz?
14:20 - 14:40 Pnömoni tanı ve takibinde belirteçlerin yeri
14:40 - 15:00 Malign plörezinin yönetimi
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:35 ÇAY-KAHVE MOLASI
  UYDU SEMPOZYUMU - 3
SPONSOR FİRMA  
15:35 - 16:20 OTURUM BAŞLIĞI  
OTURUM BAŞKANLARI  
16:20 - 16:40 ÇAY-KAHVE MOLASI
  UYDU SEMPOZYUMU - 4
SPONSOR FİRMA  
16:40 - 17:25 OTURUM BAŞLIĞI  
OTURUM BAŞKANLARI  
17:25-17:45 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 16
OTURUM BAŞLIĞI Pulmoner Rehabilitasyon: Eskinin Yeni ile İmtihanı
17:45 - 18:45 AMAÇ Pulmoner rehabilitasyonun önemi vurgulanırken eski ve yeni tekniklerin karşılaştırılması
KAPSAM Pulmoner rehabilitasyon uygulamalarında geleneksel yöntemler ve cihaz aracılı yeni teknikler (Acapella, aerobika, smart vest...) karşılaştırılarak tartışılacaktır.
17:45 - 18:05 Geleneksel yaklaşım
18:05 - 18:25 Cihaz odaklı yaklaşım
18:25 - 18:45 Tartışma

OTURUM KODU 2
OTURUM BAŞLIĞI Bağ Dokusu Hastalıklarında Akciğer Tutulumu
08:15 - 09:30 AMAÇ Bağ dokusu hastalıklarında akciğer tutulumunun multidisipliner olarak tartışılması
KAPSAM Göğüs hastalıkları ve radyoloji ortak oturumunda bağ doku hastalıklarında akciğer tutulumu güncel bilgilerle ele alınacaktır.
08:15 - 08:35 Klinik yaklaşım
08:35 - 08:55 Radyolojik yaklaşım
08:55 - 09:15 Tedavi yaklaşımı
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 7
OTURUM BAŞLIĞI İPF’de Antifibrotik Tedavi
09:50 - 10:50 AMAÇ İPF’de anti fibrotik tedavi yönetiminin tartışılması
KAPSAM İPF’de anti fibrotik tedavi yönetiminde tam doz tedavi ile düşük doz uygulamaların tüm yönleri ile karşılaştırılması karşıt görüş oturumunda masaya yatırılarak enine boyuna tartışılacaktır.
09:50 - 10:15 Tam doz tedavi
10:15 - 10:40 Düşük doz tedavi
10:40 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
  SÖZLÜ SUNU - 1
OTURUM BAŞLIĞI  
11:10 - 11:55 OTURUM BAŞKANLARI  
11:55 - 12:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
  SÖZLÜ SUNU - 4
OTURUM BAŞLIĞI  
12:15 - 13:00 OTURUM BAŞKANLARI  
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 12
OTURUM BAŞLIĞI KOAH’ta Güncel Kavramlar
14:00 - 15:15 AMAÇ KOAH’ta güncel kavramlar ve GOLD 2024’ten beklentilerin tartışılması
KAPSAM KOAH etyotipleri, erken KOAH, pre-KOAH ve PRISM kavramları ayrıntılı bir şekilde ele alınacak, GOLD 2024 için önerilen değişiklikler tartışılacaktır.
14:00 - 14:30 Erken KOAH, Pre-KOAH ve PRISM kavramları
14:30 - 14:45 KOAH etyotipleri
14:45 - 15:00 GOLD 2024’ten beklenenler
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:35 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU SÖZLÜ SUNU - 7
OTURUM BAŞLIĞI  
15:35 - 16:20 OTURUM BAŞKANLARI  
16:20 - 16:40 ÇAY-KAHVE MOLASI
  SÖZLÜ SUNU - 10
OTURUM BAŞLIĞI  
16:40 - 17:25 OTURUM BAŞKANLARI  
17:25-17:45 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 17
OTURUM BAŞLIĞI 100 yıl önce 100 yıl sonra
17:45 - 18:45 AMAÇ Değişen dünyanın insan sağlığı ve sağlık hizmetlerine etkilerinin irdelenmesi
KAPSAM ‘Modern Çağ’ın başından günümüze değişen koşulların sağlık üzerine etkilerinin yanı sıra bu süreçte tıp biliminin gelişimi ve gelecek beklentileri tartışılacaktır.
17:45 - 18:00 Modern çağın başında kent ve sağlık
18:00 - 18:15 Modern zamanda tıbbın evrimi
18:15 - 18:30 Gelecekte tıp ve sağlık bakımı, robot çağı
18:30 - 18:45 Tartışma

OTURUM KODU 3
OTURUM BAŞLIĞI Venöz Tromboembolide Sıcak Gelişmeler
08:15 - 09:30 AMAÇ Venöz tromboembolinin güncel bilgiler ışığında değerlendirilmesi
KAPSAM Venöz tromboemboli proflaksi, tanı ve tedavisindeki gelişmelerin yanında KTEPH’e yaklaşım da ele alınacaktır.
08:15 - 08:30 Profilaksi
08:30 - 08:45 Tanı
08:45 - 09:00 Tedavi
09:00 - 09:15 KTEPH
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 8
OTURUM BAŞLIĞI Akciğer Kanserinde 9. Evreleme
09:50 - 10:50 AMAÇ Akciğer kanserinde 9. TNM evrelemesinin sunulması
KAPSAM IASLC - akciğer kanseri evreleme projesi ve 9. TNM evrelemesinde T, N, M faktörleri ve evre grupları için önerilen değişiklikler gerekçeleriyle birlikte ele alınacaktır.
09:50 - 10:15 IASLC akciğer kanseri evreleme projesi
10:15 - 10:40 TNM ve evre gruplarındaki değişiklikler
10:40 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
  SÖZLÜ SUNU - 2
OTURUM BAŞLIĞI  
11:10 - 11:55 OTURUM BAŞKANLARI  
11:55 - 12:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
  SÖZLÜ SUNU - 5
OTURUM BAŞLIĞI  
12:15 - 13:00 OTURUM BAŞKANLARI  
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 13
OTURUM BAŞLIĞI Zor Olgularda Akciğer Kanserinin Yönetimi
14:00 - 15:15 AMAÇ Akciğer kanserinin yönetiminde karşılaşılan güçlüklerin olgularla ele alınması
KAPSAM Akciğer kanseri şüphesi olan İPF’li hastaların tanısı, tedavi altındaki akciğer kanserli hastalarda gelişen infiltrasyonlar, tüberküloz tanısı konulan akciğer kanserli olgular ile KOAH’ı olan akciğer kanserli olgularda tedavide yaşanan güçlükler tartışılacaktır.
14:00 - 14:15 İPF’li olgularda akciğer kanserinin tanısı
14:15 - 14:30 Akciğer kanseri olgularında infiltrasyonların ayırıcı tanısı
14:30 - 14:45 Tüberküloz olgularında evrelere göre akciğer kanseri yönetimi
14:45 - 15:00 KOAH olgularında tedavi kararı
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:35 ÇAY-KAHVE MOLASI
  SÖZLÜ SUNU - 8
OTURUM BAŞLIĞI  
15:35 - 16:20 OTURUM BAŞKANLARI  
16:20 - 16:40 ÇAY-KAHVE MOLASI
  SÖZLÜ SUNU - 11
OTURUM BAŞLIĞI  
16:40 - 17:25 OTURUM BAŞKANLARI  
17:25 - 17:45 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 18
OTURUM BAŞLIĞI CHEST Oturumu: Bronşektazi
17:45 - 18:45 AMAÇ Bronşektazinin güncel bakış açısı ile kapsamlı değerlendirilmesi
KAPSAM Bronşektazi yenilikçi bir bakış açısı ile ele alınacak olup akciğer mikrobiyomu, eradikasyon ve kolonizasyon tedavisinin yönetimi CHEST temsilcileri ile birlikte tartışılacaktır.
17:45 - 18:00 Bronşektazide kapsamlı değerlendirme
18:00 - 18:15 Eradikasyon ve kolonizasyon tedavisinin yönetimi
18:15 - 18:30 Akciğer mikrobiyomu: Ne biliyoruz ve bizi neler bekliyor?
18:30 - 18:45 Tartışma

OTURUM KODU 4
OTURUM BAŞLIĞI Cumhuriyet’in 100. Yılında Bilim
08:15 - 09:30 AMAÇ Cumhuriyetimizin 100. yılında bilim üzerine düşünsel yolculuğa çıkılması
KAPSAM Cumhuriyetimizin kurulması ve 100. yılına ulaşmasında anahtar rol oynayan ve gelecek yüzyıllarımıza ışık tutacak olan bilim sohbet tadında ele alınacaktır.
   
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 9
OTURUM BAŞLIĞI Hipotezden Klinik Uygulamaya
09:50 - 10:50 AMAÇ Bilimsel çalışmaların klinik uygulamaya yansımalarının tartışılması
KAPSAM Merak bilimin temelini oluşturmaktadır. Basit bir fikirden oluşan hipotezden yola çıkarak, randomize kontrollü çalışmaların oluşması, kılavuzların oluşturulması ve günlük pratikte klinik kullanımı tartışılacaktır.
09:50 - 10:15 Göğüs hastalıklarında kanıta dayalı tıp
10:15 - 10:40 Kılavuzlar nasıl oluşturuluyor?
10:40 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
  EDİTÖR MASASI-1
OTURUM BAŞLIĞI  
11:10 - 11:55 OTURUM BAŞKANLARI  
11:55 - 12:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
  EDİTÖR MASASI-2
OTURUM BAŞLIĞI  
12:15 - 13:00 OTURUM BAŞKANLARI  
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 14
OTURUM BAŞLIĞI WABIP Oturumu: Girişimsel Pulmonolojide Sorunlara Çözümler
14:00 - 15:15 AMAÇ Girişimsel pulmonolojideki sorunlar ve çözümlerinin tartışılması
KAPSAM Son yıllarda ilgi odağı olan robotik bronkoskopi ve tek kullanımlık bronkoskopun avantaj ve dezavantajları, gittikçe yaygınlaşan stentlerde son durum ve gelecekte beklenen sorunlar konunun etik boyutu da dikkate alınarak WABIP temsilcileri ile birlikte tartışılacaktır.
14:00 - 14:15 Robotik bronkoskopi
14:15 - 14:30 Tek kullanımlık bronkoskopi
14:30 - 14:45 Stentlerde gelecek
14:45 - 15:00 Girişimsel pulmonolojide etik: “Her yere stent! Herkese valf!”
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:35 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU OLGU KONSEYİ - 1
OTURUM BAŞLIĞI  
15:35 - 16:20 OTURUM BAŞKANLARI  
16:20 - 16:40 ÇAY-KAHVE MOLASI
  EDİTÖR MASASI -3
OTURUM BAŞLIĞI  
16:40 - 17:25 OTURUM BAŞKANLARI  
17:25 - 17:45 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 19
OTURUM BAŞLIĞI Teknolojinin Sınırları Aşılıyor
17:45 - 18:45 AMAÇ Yeni teknolojilerin solunum alanında kullanımlarının değerlendirilmesi
KAPSAM Manyetik solucan, yeni fleksibl endoskopik görüntüleme yöntemleri ve organoidlerin göğüs hastalıkları alanında tanı ve tedavi amaçlı kullanımı ve gelecek beklentileri tartışılacaktır.
17:45 - 18:10 Göğüs hastalıkları pratiğinde yapay zeka
18:10 - 18:35 Akciğer sağlığı araştırmalarında yeni nesil in vitro platformlar: Organoidler ve çip üzerinde akciğer
18:35 - 18:45 Tartışma

OTURUM KODU 5
OTURUM BAŞLIĞI PAP Tedavisi, Sistemik Hastalıklar ve OSAS
08:15 - 09:30 AMAÇ PAP tedavisi, sistemik hastalıklar ve OSAS’ın her yönüyle tartışılması
KAPSAM OSAS’ın nörokognitif fonksiyonlar, yaşlanma, KOAH ve mikrobiyata üzerine etkisi ve farklı klinik durumlarda PAP tedavisinin kullanımı tartışılacaktır.
08:15 - 08:30 Nörokognitif fonksiyonlar ve yaşlanma üzerine etkisi
08:30 - 08:45 Mikrobiyata ve OSAS
08:45 - 09:00 Kardiyometabolik hastalıkların tedavisinde PAP kullanımının etkinliği
09:00 - 09:15 Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları ve OSAS; overlap durumlar, hangi hastayı nasıl tedavi edelim?
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 10
OTURUM BAŞLIĞI Akciğer Sağlığında Egzersiz
09:50 - 10:50 AMAÇ Akciğer sağlığı üzerine egzersizin etkilerinin tartışılması
KAPSAM Egzersiz sırasında solunum sisteminin akut ve kronik adaptasyonları, egzersizle indüklenen patolojiler ile solunum sistemi ve performans ilişkisi ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecektir.
09:50 - 10:05 Egzersiz sırasında solunum sisteminin akut ve kronik adaptasyonları
10:05 - 10:20 Egzersiz sırasında indüklenen solunum sistemi patolojileri
10:20 - 10:35 Solunum sistemi ve performans ilişkisi
10:35 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
  SÖZLÜ SUNU - 3
OTURUM BAŞLIĞI  
11:10 - 11:55 OTURUM BAŞKANLARI  
11:55 - 12:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
  SÖZLÜ SUNU - 6
OTURUM BAŞLIĞI  
12:15 - 13:00 OTURUM BAŞKANLARI  
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 15
OTURUM BAŞLIĞI Mesleki Etkilenimler, Maruz Kalımlar ve Akciğer
14:00 - 15:15 AMAÇ Mesleki ve çevresel maruziyetlerin akciğer sağlığı üzerine etkisinin değerlendirilmesi
KAPSAM Mesleksel etmenlerin interstisyel akciğer hastalıkları, akciğer kanseri ve havayolu hastalıklarının etiyolojisindeki yeri kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.
14:00 - 14:20 İnterstisyel akciğer hastalıklarında mesleki etmenler
14:20 - 14:40 Akciğer kanserinde mesleki etmenlerin rolü
14:40 - 15:00 Havayolu hastalıklarında mesleki etmenlerin değerlendirilmesi
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:35 ÇAY-KAHVE MOLASI
  SÖZLÜ SUNU -9
OTURUM BAŞLIĞI  
15:35 - 16:20 OTURUM BAŞKANLARI  
16:20 - 16:40 ÇAY-KAHVE MOLASI
  Akılcı İlaç Sunumu
OTURUM BAŞLIĞI  
16:40 - 17:25 OTURUM BAŞKANLARI  
17:25 - 17:45 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 20
OTURUM BAŞLIĞI Göğüs Cerrahisinde Zor Vakalar
17:45 - 18:45 AMAÇ Göğüs cerrahisinde olgular üzerinden tecrübe paylaşımı
KAPSAM Göğüs Cerrahisi günlük pratiğinde karşılaşılan zor vakalar tartışılacaktır.
17:45 - 18:00 Olgu 1
18:00 - 18:15 Olgu 2
18:15 - 18:30 Olgu 3
18:30 - 18:45 Tartışma

OTURUM KODU 21
OTURUM BAŞLIĞI Türkiye'de Akciğer Kanseri
08:15 - 09:30 AMAÇ Ülkemizde akciğer kanserinin boyutu, tedavi ve takibinde yaşanan zorlukların konuşulması
KAPSAM Akciğer kanseri, halk sağlığı ve klinisyen bakış açıları ile epidemiyolojiden palyatif bakıma kadar tüm basamakları ile ele alınacak, sağlık hizmeti sunucuların getirdiği kısıtlamaların hasta ve hekim tarafında oluşturduğu etkiler tartışılacaktır.
08:15 - 08:35 Epidemiyolojisi ve hastalık yükü
08:35 - 08:55 Sistemik tedavide uygulamadaki zorluklar
08:55 - 09:15 Hasta takibi, palyatif bakım ve komplikasyon yönetimindeki zorluklar
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 26
OTURUM BAŞLIĞI Solunum Yoğun Bakım Ünitesinde Kalite Artırılması
09:50 - 10:50 AMAÇ Solunum yoğun bakım ünitesinde kaliteyi etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
KAPSAM Yoğun bakım ünitelerinde erken rehabilitasyonun önemi, enfeksiyonların önlenmesi için yapılması gerekenler ve destek tedaviler her yönüyle ele alınacaktır.
09:50 - 10:05 Erken fizyoterapi
10:05 - 10:20 Yoğun bakım enfeksiyonlarının önlenmesi
10:20 - 10:35 Solunum destek tedavilerinde optimizasyon
10:35 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
  UYDU SEMPOZYUMU - 5
SPONSOR FİRMA  
11:10 - 11:55 OTURUM BAŞLIĞI  
OTURUM BAŞKANLARI  
11:55 - 12:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
  UYDU SEMPOZYUMU - 6
SPONSOR FİRMA  
12:15 - 13:00 OTURUM BAŞLIĞI  
OTURUM BAŞKANLARI  
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 31
OTURUM BAŞLIĞI HAP Oturumu - 2
14:00 - 15:15 AMAÇ Akciğer hastalıklarında Hızlı – Akılcı – Pratik yaklaşımların konuşulması
KAPSAM Bu HAP oturumunda acilde hemoptizi yönetimi, OSAS’lı hastanın sağlık kurulunda değerlendirilmesi ile venöz tromboemboli ve kanser ilişkisi PICO formatında hazırlanmış sorulara yanıtlarla tartışılacaktır.
14:00 - 14:20 İnhalasyon tedavilerinin püf noktaları
14:20 - 14:40 OSAS tanılı hastanın sağlık kurulu değerlendirmesi
14:40 - 15:00 Venöz tromboemboli ve kanser
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:35 ÇAY-KAHVE MOLASI
  UYDU SEMPOZYUMU - 7
SPONSOR FİRMA  
15:35 - 16:20 OTURUM BAŞLIĞI  
OTURUM BAŞKANLARI  
16:20 - 16:40 ÇAY-KAHVE MOLASI
  UYDU SEMPOZYUMU - 8
SPONSOR FİRMA  
16:40 - 17:25 OTURUM BAŞLIĞI  
OTURUM BAŞKANLARI  

OTURUM KODU 22
OTURUM BAŞLIĞI Uyku Tıbbının Dünü, Bugünü ve Geleceği
08:15 - 09:30 AMAÇ Uyku bozukluklarının tanısal testlerinin, sınıflamasının ve güncel tedavi yaklaşımlarının tartışılması
KAPSAM Uyku bozukluklarında evde ve uyku merkezlerinde uygulanan testler yenilikçi bakış açılarıyla tartışılırken, sınıflamalar ve yapay zekâ ile değişen tedavi yaklaşımları ele alınacaktır.
08:15 - 08:30 Evde uyku testinin güvenilirliği, standartların ötesinde ideal poligraf nasıl olmalı?
08:30 - 08:45 E-sağlık ve uyku bozuklukları
08:45 - 09:00 Obstrüktif uyku apne sendromunda ABCD sınıflaması
09:00 - 09:15 Yeni geliştirilen PAP cihazları, yapay zeka ile PAP uyumsuzluğu tarih mi oluyor?
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 27
OTURUM BAŞLIĞI Depremin Akciğer Sağlığı Üzerine Etkileri
Dr. Fatma Tosun, Dr. Tülin Durgun Yetim ve Depremde Kaybettiğimiz Tüm Meslektaşlarımızın Anısına
09:50 - 10:50 AMAÇ Depremin kısa ve uzun vadede akciğer sağlığına etkisinin ele alınması
KAPSAM Hepimizin ortak yarası olan ve gelecek yıllar açısından önlem alınması gereken deprem gerçeğinin, erken ve uzun dönemde akciğerler üzerindeki etkileri ele alınacaktır. Depremde hayatını kaybeden meslektaşlarımızın anısıyla…
09:50 - 10:15 Erken dönemde akciğer hastalıklarının yönetiminde sorunlar ve çözümler
10:15 - 10:40 Uzun dönemde akciğer hastalıklarının yönetiminde sorunlar ve çözümler
10:40 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
  SÖZLÜ SUNU - 13
OTURUM BAŞLIĞI  
11:10-11:55 OTURUM BAŞKANLARI  
11:55 - 12:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
  SÖZLÜ SUNU - 16
OTURUM BAŞLIĞI  
12:15 - 13:00 OTURUM BAŞKANLARI  
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 32
OTURUM BAŞLIĞI Sigarayı Bırakmadan Olmaz!
14:00 - 15:15 AMAÇ Tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının hatırlatılması
KAPSAM Tütün ve tütün ürünlerinin kanser, havayolu hastalıkları ve nadir görülen hastalıklar ile ilişkisi ve tütün mücadelesinde hekimin rolü tartışılacaktır.
14:00 - 14:15 Kanser
14:15 - 14:30 Hava yolu hastalıkları
14:30 - 14:45 Nadir hastalıklar
14:45 - 15:00 Kısa hekim görüşmesinin kârı
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:35 ÇAY-KAHVE MOLASI
  SÖZLÜ SUNU - 19
OTURUM BAŞLIĞI  
15:35 - 16:20 OTURUM BAŞKANLARI  
16:20 - 16:40 ÇAY-KAHVE MOLASI
  SÖZLÜ SUNU - 22
OTURUM BAŞLIĞI  
16:40 - 17:15 OTURUM BAŞKANLARI  
17:25 - 17:45 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 36
OTURUM BAŞLIĞI Pulmoner Hipertansiyonda Değişenler
17:45 - 18:45 AMAÇ Pulmoner hipertansiyona yaklaşımın konuşulması
KAPSAM Güncel kılavuzlar ve çalışmalar eşliğinde pulmoner hipertansiyon sınıflaması, tanı yöntemleri ve tedavisi tartışılacaktır.
17:45 - 18:05 Sınıflama ve tanısal yaklaşım
18:05 - 18:25 Tedavi yönetimi
18:25 - 18:45 Tartışma

OTURUM KODU 23
OTURUM BAŞLIĞI İAH’ta Tanısal Algoritmada Öncelikler: Hangi Hastada, Hangi Yaklaşım?
08:15 - 09:30 AMAÇ İnterstisyel akciğer hastalıklarında tanısal yaklaşımların ele alınması
KAPSAM İnterstisyel akciğer hastalıklarında klinik, radyolojik ve invaziv tanı yöntemleri multidisipliner olarak ele alınacaktır.
08:15 - 08:35 Klinik-radyolojik tanı
08:35 - 08:55 BAL, transbronşiyal akciğer biyopsisi ve kriyobiyopsi
08:55 - 09:15 Cerrahi biyopsi
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 28
OTURUM BAŞLIĞI Malign Plevral Mezotelyoma: Ne Değişti?
09:50 - 10:50 AMAÇ Malign plevral mezotelyomada güncel bilgilerin tartışılması
KAPSAM Malign plevral mezotelyoma histopatolojiden evreleme ve sistemik tedavideki yeniliklere kadar tüm yönleriyle tartışılacaktır.
09:50 - 10:05 Histolojik sınıflandırmanın ötesinde mezotelyoma patolojisi
10:05 - 10:20 Evreleme
10:20 - 10:35 Sistemik tedavide yenilikler
10:35 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
  SÖZLÜ SUNU - 14
OTURUM BAŞLIĞI  
11:10-11:55 OTURUM BAŞKANLARI  
11:55 - 12:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
  SÖZLÜ SUNU - 17
OTURUM BAŞLIĞI  
12:15 - 13:00 OTURUM BAŞKANLARI  
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 33
OTURUM BAŞLIĞI ERS Oturumu: Plevrada Sık Karşılaşılan Klinik Sorunlara Yeni Çözümler
14:00 - 15:15 AMAÇ Sık karşılaşılan plevral hastalıkların güncel verilerle ele alınması
KAPSAM Parapnömonik plevral efüzyon, transüdatif plevral efüzyon, sitoloji negatif eksüdatif plevral efüzyonlara yaklaşım ERS temsilcileriyle enine boyuna tartışılacaktır.
14:00 - 14:20 Parapnömonik efüzyon
14:20 - 14:40 Transüdatif plevral efüzyonlar
14:40 - 15:00 Sitoloji negatif eksüdatif plevral efüzyonlar
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:35 ÇAY-KAHVE MOLASI
  SÖZLÜ SUNU - 20
OTURUM BAŞLIĞI  
15:35 - 16:20 OTURUM BAŞKANLARI  
16:20 - 16:40 ÇAY-KAHVE MOLASI
  SÖZLÜ SUNU - 23
OTURUM BAŞLIĞI  
16:40 - 17:15 OTURUM BAŞKANLARI  
17:25 - 17:45 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 37
OTURUM BAŞLIĞI Pulmoner Nodüller
17:45 - 18:45 AMAÇ Bilinen ve gelecek vadeden yaklaşımlarla pulmoner nodüllerin tartışılması
KAPSAM Rastlantısal pulmoner nodüllerde kılavuzların önerileri, kılavuz dışı bırakılan klinik durumlarda nodül yönetimi ve yapay zekanın günümüzde ve gelecekteki etkileri tartışılacaktır.
17:45 - 18:00 Nodül takibinde bildiklerimiz
18:00 - 18:15 Kılavuzların dışladıkları
18:15 - 18:30 Görmek mi, dijital destek mi? Neresindeyiz?
18:30 - 18:45 Tartışma

OTURUM KODU 24
OTURUM BAŞLIĞI EJP Oturumu: Editörden İpuçları
08:15 - 09:30 AMAÇ Göğüs hastalıkları alanında kaleme alınan akademik eserlerin editör bakış açısı ile değerlendirilmesi
KAPSAM Akademik eserler hipotezden yayına kadarki her aşamada olgu, araştırma makalesi, derleme yazı örnekleriyle derneğimizin yayın organı olan EJP Editörleri tarafından tartışılacaktır.
08:15 - 08:35 Olgu sunumu
08:35 - 08:55 Araştırma makalesi
08:55 - 09:15 Derleme
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 29
OTURUM BAŞLIĞI Pandeminin Öğrettikleri
09:50 - 10:50 AMAÇ Pandemiyle geçen üç yılın muhasebesinin yapılarak süreçte elde edilen kazanımların gelecekteki etkilerinin tartışılması
KAPSAM Olası pandemilerin ön görülmesi ve yönetimi, yeni aşı teknolojileri ve aşı teknolojilerinin kanser tedavileriyle ilişkilendirilmesi tartışılacak, pandemi yenilikçi bir bakış açısıyla ele alınacaktır.
09:50 - 10:05 Gelecek pandemilerin öngörülmesi ve yönetimi
10:05 - 10:20 Yeni aşı teknolojileri
10:20 - 10:35 mRNA teknolojisinin kanser tedavisinde kullanımı
10:35 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU EDİTÖR MASASI - 4
OTURUM BAŞLIĞI  
11:10-11:55 OTURUM BAŞKANLARI  
11:55 - 12:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU EDİTÖR MASASI - 5
OTURUM BAŞLIĞI  
12:15 - 13:00 OTURUM BAŞKANLARI  
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 34
OTURUM BAŞLIĞI Astımda Ustalardan İnciler
14:00 - 15:15 AMAÇ Astımın immünolojiden tedavi ve dijital platformda yönetimine tüm yönleriyle ele alınması
KAPSAM Astımda immünolojik mekanizmalar, fenotiplendirme ve remisyon kavramları ve teknolojik gelişmelerin astım yönetimine yansımaları tartışılacaktır.
14:00 - 14:15 Astımda immünolojik mekanizmalar
14:15 - 14:30 Astımda fenotiplendirme gerekli mi?
14:30 - 14:45 Astımda remisyon
14:45 - 15:00 Dijital teknolojinin astım tedavisine katkısı
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:35 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU OLGU KONSEYİ - 2
OTURUM BAŞLIĞI  
15:35 - 16:20 OTURUM BAŞKANLARI  
16:20 - 16:40 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU EDİTÖR MASASI - 6
OTURUM BAŞLIĞI  
16:40 - 17:15 OTURUM BAŞKANLARI  
17:25 - 17:45 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 38
OTURUM BAŞLIĞI Bronkoskopide Hekime Meydan Okuyan Olgular
17:45 - 18:45 AMAÇ Bronkoskopide günlük pratikte yaşanan zorlukların olgular eşliğinde ele alınması
KAPSAM Bronkoskopi işleminde hekimlerin sıklıkla karşılaştığı, solunum yetmezlikli olguda bronkoskopi hazırlığı, işlem sırasında kanaması olan olguya yaklaşım ve işlem sonrası laringeal ödem gelişen olguda yaşanan zorluklar tartışılacaktır.
17:45 - 18:00 İşlem öncesinde (KOAH-solunum yetmezliği)
18:00 - 18:15 İşlem sırasında (Kanama)
18:15 - 18:30 İşlem sonrasında (Laringeal ödem)
18:30 - 18:45 Tartışma

OTURUM KODU 25
OTURUM BAŞLIĞI Geriatrik Olgularda Sık Görülen Klinik Sorunlara Yaklaşım
08:15 - 09:30 AMAÇ Geriatrik hastalarda solunumsal klinik sorunlara yaklaşımın değerlendirilmesi
KAPSAM Geriatrik hasta popülasyonunda idiopatik pulmoner fibrozise, pulmoner tromboemboliye, akciğer kanserine ve aspirasyon pnömonisine yaklaşımlar ele alınacaktır.
08:15 - 08:30 İPF yönetimi
08:30 - 08:45 Pulmoner tromboemboli yönetimi
08:45 - 09:00 Akciğer kanseri yönetimi
09:00 - 09:15 Aspirasyon pnömonisi ve sonrası
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 30
OTURUM BAŞLIĞI Grup 3 Pulmoner Hipertansiyonda Spesifik Tedavi Verelim mi?
09:50 - 10:50 AMAÇ Grup 3 pulmoner hipertansiyonda spesifik tedavinin tartışılması
KAPSAM Grup 3 pulmoner hipertansiyonda spesifik tedavi endikasyonu karşıt görüş oturumunda tartışılacaktır.
09:50 - 10:15 Evet, verelim
10:15 - 10:40 Hayır, vermeyelim
10:40 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
  SÖZLÜ SUNU- 15
OTURUM BAŞLIĞI  
11:10-11:55 OTURUM BAŞKANLARI  
11:55 - 12:15 ÇAY-KAHVE MOLASI
  SÖZLÜ SUNU - 18
OTURUM BAŞLIĞI  
12:15 - 13:00 OTURUM BAŞKANLARI  
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 35
OTURUM BAŞLIĞI Pulmoner Amfizem Tedavisinde Bütüncül Yaklaşım
14:00 - 15:15 AMAÇ Amfizem tedavisinin her yönüyle ele alınması
KAPSAM Amfizemin yönetimi; patofizyolojiden medikal tedavi, pulmoner rehabilitasyon ve volüm azaltıcı bronkoskopik / cerrahi yöntemlere kadar multidisipliner yaklaşımla ele alınacaktır.
14:00 - 14:15 Patofizyoloji ve medikal yönetimi
14:15 - 14:30 Pulmoner rehabilitasyon
14:30 - 14:45 Bronkoskopik tedavi
14:45 - 15:00 Volüm küçültücü cerrahi
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:35 ÇAY-KAHVE MOLASI
  SÖZLÜ SUNU -21
OTURUM BAŞLIĞI  
15:35 - 16:20 OTURUM BAŞKANLARI  
16:20 - 16:40 ÇAY-KAHVE MOLASI
  SÖZLÜ SUNU -24
OTURUM BAŞLIĞI  
16:40 - 17:15 OTURUM BAŞKANLARI  
17:25 - 17:45 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 39
OTURUM BAŞLIĞI Radyolojide Ters Köşe Vakalar (İnteraktif)
17:45 - 18:45 AMAÇ Ayırıcı tanıda zorluk çekilen radyolojik bulguların tartışılması
KAPSAM Radyolojik görüntülemelerde yanıltıcı ve zor bulgular, olgular eşliğinde radyologlar tarafından tartışılacaktır.
17:45 - 18:00 Olgu 1
18:00 - 18:15 Olgu 2
18:15 - 18:30 Olgu 3
18:30 - 18:45 Tartışma

OTURUM KODU 40
OTURUM BAŞLIĞI İAH’ta Tedavi: Zamanlama, Doz ve Süreye Dair Merak Edilenler!
08:15 - 09:30 AMAÇ İAH’ta tedavinin her yönüyle ele alınması
KAPSAM Sarkoidoz, hipersensitivite pnömonisi ve organize pnömonide tedavinin zamanlaması, dozu ve süresi tartışılacaktır.
08:15 - 08:35 Sarkoidoz
08:35 - 08:55 Hipersensitivite pnömonisi
08:55 - 09:15 Organize pnömoni
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 44
OTURUM BAŞLIĞI Geçmişten Günümüze KOAH Tedavisi
09:50 - 10:50 AMAÇ Son 30 yılda KOAH tedavisinde gelinen noktanın irdelenmesi
KAPSAM 1997’den günümüze GOLD kılavuzunun KOAH tedavisindeki etkisi ve KOAH tedavisinde farmakolojik ve non-farmakolojik bütüncül yaklaşım tartışılacaktır.
09:50 - 10:05 GOLD’un evrimi
10:05 - 10:20 Farmakolojik yaklaşım
10:20 - 10:35 Non-Farmakolojik yaklaşım
10:35 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 48
OTURUM BAŞLIĞI Astımı Neden Kontrol Edemiyorum?
11:10 - 12:10 AMAÇ Astım kontrolünde yaşanan zorluklar ve çözüm yollarının tartışılması
KAPSAM “Bir şeyin ters gidebileceği olasılıkları engelleseniz bile, anında yeni bir olasılık ortaya çıkacaktır.” Bir Murphy kanunu ne kadar doğrudur? Astım tanısı, tanının gözden geçirilmesi, basamak tedavisi, algoritmik yaklaşım ve kontrol kavramları ele alınacaktır.
11:10 - 11:25 Astımda tanıyı nasıl koymalıyım?
11:25 - 11:40 Tedavi altındaki hastada tanının doğrulanması
11:40 - 11:55 Astım tedavisinde algoritmik yaklaşım
11:55 - 12:10 Tartışma
12:10 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 52
OTURUM BAŞLIĞI HAP Oturumu - 3
13:30 - 14:45 AMAÇ Akciğer hastalıklarında hızlı – akılcı – pratik yaklaşımların konuşulması
KAPSAM Bu HAP oturumunda cerrah gözüyle akciğer kanseri, inhalasyon tedavilerinde dikkat edilecek hususlar ve granülomatöz lenfadenitlere yaklaşım PICO formatında hazırlanmış sorulara yanıtlarla tartışılacaktır.
13:30 - 13:50 Akciğer kanserinde göğüs cerrahisinden mesajlar
13:50 - 14:10 Acilde hemoptizi
14:10 - 14:30 Granülomatöz lenfadenitlere yaklaşım
14:30 - 14:45 Tartışma
14:45 - 15:05 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 56
OTURUM BAŞLIĞI GEAK Oturumu: Boşlukları Dolduralım
15:05 - 16:20 AMAÇ Gelecek için ihtiyaç duyulan bilimsel çalışmaların tartışılması
KAPSAM Genç meslektaşlarımız tarafından göğüs hastalıkları alanında bilimsel çalışma ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ilgili konularda projeler oluşturulması sağlanacaktır.
15:05 - 15:20 KOAH
15:20 - 15:35 Astım
15:35 - 15:50 Pnömoni
15:50 - 16:05 Akciğer kanseri
16:05 - 16:20 Tartışma
16:20 -16:30 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 60
OTURUM BAŞLIĞI Sağlık Çalışanının Sağlığı
16:30 - 17:30 AMAÇ Sağlık çalışanının sağlığının değerlendirilmesi
KAPSAM Sağlık çalışanı iş kazası – meslek hastalığı kavramları, solunum koruyucular, defansif tıp ve tükenmişlik sendromu kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.
16:30 - 16:45 Sağlık çalışanı iş kazası ve meslek hastalığı kavramları
16:45 - 17:00 Sağlık çalışanı ve solunum koruyucular
17:00 - 17:15 Defansif tıptan tükenmişlik sendromuna
17:15 - 17:30 Tartışma
17:40 - 18:00 KAPANIŞ

OTURUM KODU 41
OTURUM BAŞLIĞI Bağışıklığın Baskılandığı Durumlarda Pnömoni
08:15 - 09:30 AMAÇ İmmündüşkün konakta akciğer enfeksiyonlarının ele alınması
KAPSAM Solid organ veya kemik iliği transplantasyonu yapılan, biyolojik ajan kullanan veya HIV pozitif olan hastalarda, yönetimi zor solunum yolu enfeksiyonlarına yenilikçi yaklaşımlar, solunum yolu enfeksiyonlarından korunma ve yönetim stratejileri tartışılacaktır.
08:15 - 08:30 Solid organ transplantasyonu
08:30 - 08:45 Kemik iliği transplantasyonu
08:45 - 09:00 Biyolojik ajan kullanımı
09:00 - 09:15 HIV
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 45
OTURUM BAŞLIĞI Yoğun Bakımın Gelecekteki Steteskopları
09:50 - 10:50 AMAÇ Yoğun bakımda tanısal yöntemlerin uygulanabilirliğini tartışmak
KAPSAM Yoğun bakımda kritik hasta takibini kolaylaştıracak, bilinen yöntemlerin yeni kullanım şekilleri ve yapay zeka destekli yaklaşımların gelecekte kullanım alanları tartışılacaktır.
09:50 - 10:05 Yatak başı tomografi
10:05 - 10:20 Ultrasonografi
10:20 - 10:35 Yapay zeka
10:35 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 49
OTURUM BAŞLIĞI Çocukluktan Erişkinliğe Taşınan Klinik Sorunlar
11:10 - 12:10 AMAÇ Çocukluk çağında tanı konulan akciğer hastalıklarının erişkin çağdaki etkilerinin tartışılması
KAPSAM Çocukluk çağında tanı konulan, tanı ve tedavisindeki gelişmeler ile yaşam süreleri uzatılarak yetişkin çağa ulaşması sağlanan İAH ve kistik fibrozis tanılı hastaların takibinde genel yaklaşımlar ele alınacaktır.
11:10 - 11:30 Çocukluk çağı interstisyel akciğer hastalıkları
11:30 - 11:50 Kistik fibroziste değişenler
11:50 - 12:10 Tartışma
12:10 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 53
OTURUM BAŞLIĞI Cihazımı Kullanıyorum Ama Hala Uyukluyorum
13:30 - 14:45 AMAÇ Uyku bozukluklarında tedavi altındaki hastada yaşanan zorlukların kapsamlı bir şekilde ele alınması
KAPSAM Tedaviye yanıt alınamayan narkolepsi, periyodik bacak hareketi sendromu, santral ve obstrüktif uyku apne sendromu tanılı olgularda sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacaktır.
13:30 - 13:45 Olgu 1: Narkolepsi
13:45 - 14:00 Olgu 2: Periyodik bacak hareketi sendromu
14:00 - 14:15 Olgu 3: Santral uyku apne sendromu
14:15 - 14:30 Olgu 4: OSAS’ta rezidüel uyku
14:30 - 14:45 Tartışma
14:45 - 15:05 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 57
OTURUM BAŞLIĞI A’dan Z’ye Pulmoner Aspergillozis
15:05 - 16:20 AMAÇ Pulmoner aspergillozisin her yönüyle tartışılması
KAPSAM Pulmoner aspergillozis spektrumu invaziv formundan kronik formuna kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.
15:05 - 15:25 Pulmoner aspergillozis spektrumu
15:25 - 15:45 İnvaziv pulmoner aspergillozis
15:45 - 16:05 Kronik pulmoner aspergillozis
16:05 - 16:20 Tartışma
16:20 -16:30 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 61
OTURUM BAŞLIĞI Yoğun Bakımda Komplike Hastaların Yönetimi
16:30 - 17:30 AMAÇ Yoğun bakımda takip edilen komplike hastaların yönetiminin tartışılması
KAPSAM Trakeoözefageal fistül, uzamış weaning ve kritik hastalık nöromiyopatisi gibi yoğun bakımda komplike olmuş vakaların yönetimi ele alınacaktır.
16:30 - 16:45 Trakeoözefageal fistül yönetimi
16:45 - 17:00 Kritik hastalık nöromiyopatisinin yönetimi
17:00 - 17:15 Uzamış weaning hastasının yönetimi
17:15 - 17:30 Tartışma

OTURUM KODU 42
OTURUM BAŞLIĞI İmmünoterapide Cevap Bekleyen Sorular
08:15 - 09:30 AMAÇ Akciğer kanseri tedavisinde gittikçe yaygınlaşan immünoterapinin kapsamlı bir şekilde ele alınması
KAPSAM Akciğer kanserinde immünoterapi kararı ve süresi, immünoterapiyle kombine tedavi modaliteleri, tedavi yanıtsızlığında ve yan etkilerinde yönetim tartışılacaktır.
08:15 - 08:30 Kime, ne kadar süreyle immünoterapi?
08:30 - 08:45 İmmünoterapi ile kombine tedavi yaklaşımları
08:45 - 09:00 İmmünoterapi direncinde yeni yaklaşımlar
09:00 - 09:15 İmmunoterapinin yan etkilerine yaklaşım
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 46
OTURUM BAŞLIĞI Klinisyenin Doktora Programlarına Merakı
09:50 - 10:50 AMAÇ Doktoraya giden yolda klinisyene deniz feneri olmak
KAPSAM Doktora hakkında merak edilenler kıdemli öğretim üyelerinin rehberliğinde, doktoralı meslektaşlarımızın aktif katılımı ile ele alınacaktır.
09:50 - 10:15 Klinisyenin doktora yolculuğu
10:15 - 10:40 Göğüs hastalıkları uzmanı için doktora
10:40 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 50
OTURUM BAŞLIĞI Tüberküloz Dışı Mikobakteri Enfeksiyonları
11:10 - 12:10 AMAÇ Tüberküloz dışı mikobakteri enfeksiyonlarının tanı ve tedavisinin tartışılması
KAPSAM Tüberküloz dışı mikobakteri enfeksiyonlarının tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar ve tedavide yaşanan güçlükler kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.
11:10 - 11:25 Tanısal yaklaşım
11:25 - 11:40 Tedavi önerileri
11:40 - 11:55 Tedavide yaşanan güçlükler
11:55 - 12:10 Tartışma
12:10 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 54
OTURUM BAŞLIĞI Nadir Görülen Klinik Sorunlar
13:30 - 14:45 AMAÇ Günlük pratikte akla gelmesi güç hastalıkların gözden geçirilmesi
KAPSAM Nadir görülen klinik sorunlardan pulmoner veno-oklüziv hastalık, IgG4 ilişkili hastalık, pulmoner alveoler proteinozis ve lenfanjiyoleiomyomatozis tanı ve tedavisindeki gelişmeler olgular eşliğinde tartışılacaktır.
13:30 - 13:45 Pulmoner veno-oklüziv hastalık ve pulmoner kapiller hemanjiyomatozis
13:45 - 14:00 İmmünglobulin G4 ilişkili akciğer hastalığı
14:00 - 14:15 Pulmoner alveoler proteinozis
14:15 - 14:30 Lenfanjiyoleiomyomatozis
14:30 - 14:45 Tartışma
14:45 - 15:05 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 58
OTURUM BAŞLIĞI Karsinoid Tümörler
15:05 - 16:20 AMAÇ Karsinoid tümörlere yaklaşımın irdelenmesi
KAPSAM Karsinoid tümörlerin tanı, sınıflama ve tedavisindeki güncel yaklaşımlar kapsamlı olarak ele alınacaktır.
15:05 - 15:20 Tanı ve evreleme
15:20 - 15:35 Endobronşiyal tedavi
15:35 - 15:50 Cerrahi tedavi
15:50 - 16:05 Sistemik tedavi
16:05 - 16:20 Tartışma
16:20 -16:30 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 62
OTURUM BAŞLIĞI Sigara Bırakma Poliklinikleri; Sorunlar ve Güncel Çözümler
16:30 - 17:30 AMAÇ Sigara bırakma polikliniklerinde yaşanan sorunlara dikkat çekilmesi
KAPSAM Tüm dünyanın karşılaştığı en büyük halk sağlığı sorunu olan tütün ve tütün ürünlerinin bıraktırılması sırasında sigara bırakma polikliniklerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacaktır.
16:30 - 16:45 Sertifikamı aldım; Nasıl ve nereden başlamalıyım?
16:45 - 17:00 Güncel farmakolojik tedaviler
17:00 - 17:15 Farmakolojik tedavi dışındaki yaklaşımlar
17:15 - 17:30 Tartışma

OTURUM KODU 43
OTURUM BAŞLIĞI Rutin Dışı Kullanımda EBUS
08:15 - 09:30 AMAÇ EBUS’un farklı uygulamalarının tartışılması
KAPSAM EBUS ile mediastinal evreleme, transbronşiyal nodal kriyobiyopsi ve forceps biyopsi yöntemleri ve cihaz teknolojisinin tanıya katkısı tartışılacaktır.
08:15 - 08:35 Mediastinal evreleme
08:35 - 08:55 Malign benign ayrımında B-mod, doppler ve elastografi
08:55 - 09:15 EBUS eşliğinde transbronşiyal nodal kriyobiyopsi ve forceps biyopsi
09:15 - 09:30 Tartışma
09:30 - 09:50 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 47
OTURUM BAŞLIĞI Akciğer Nakli
09:50 - 10:50 AMAÇ Akciğer nakli ile ilgili son durumun tartışılması
KAPSAM Akciğer naklinde ulusal ve uluslararası güncel durum, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacaktır.
09:50 - 10:15 Akciğer naklinde son durum
10:15 - 10:40 Ülkemizde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
10:40 - 10:50 Tartışma
10:50 - 11:10 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 51
OTURUM BAŞLIĞI Küresel Bir Zorluk: Göç
11:10 - 12:10 AMAÇ Göç ve sağlık üzerine etkilerinin tartışılması
KAPSAM Atatürk’ün “Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir.” sözünden de anlaşılacağı üzere, asırlar boyu çoğu zaman savaşların direkt etkisiyle ortaya çıkan ve bir insanlık dramı olan göçler, göçlerin akciğer sağlığı üzerine etkileri ve çözüm önerileri kapsamlı bir şekilde mercek altına alınacaktır.
11:10 - 11:25 Dünyada göçler
11:25 - 11:40 Göçlerin akciğer sağlığına etkileri
11:40 - 11:55 Neler yapılabilir?
11:55 - 12:10 Tartışma
12:10 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM KODU 55
OTURUM BAŞLIĞI Premalign Akciğer Lezyonlarında Tanı: Teknoloji Neler Getiriyor?
13:30 - 14:45 AMAÇ Gelişen teknolojinin akciğer kanserinin erken tanısındaki rolünün tartışılması
KAPSAM Yukarıdaki soruya cevap arayacak, geçmişin ütopyasını yakın geleceğin gerçekçiliğine dönüştürmeyi amaçlayan radyomikler, likit ve nefes biyobelirteçler ve bronkoskopik yöntemleri içeren heyecan verici gelişmeler ele alınacaktır.
13:30 - 13:45 Radyomiklerin rolü
13:45 - 14:00 Yeni likit biyobelirteçler
14:00 - 14:15 Yeni nefes biyobelirteçler
14:15 - 14:30 Bronkoskopik yöntemler
14:30 - 14:45 Tartışma
14:45 - 15:05 ÇAY-KAHVE MOLASI

OTURUM KODU 59
OTURUM BAŞLIĞI İnhalasyon Uygulamalarında Gelecek: Fırsatlar ve Sorunlar!
15:05 - 16:20 AMAÇ İnhalasyon yoluyla ilaç uygulamalarının değerlendirilmesi
KAPSAM Yeni teknolojiler ve yapay zekanın inhalasyon tedavi uygulamalarındaki mevcut ve gelecekteki rolü ile ortaya çıkabilecek sorunlar ele alınacaktır.
15:05 - 15:25 Yüksek akımlı nazal kanülle aerosol ilaç uygulaması
15:25 - 15:45 İnhalasyon tedavisinde gelecek, mobil sağlık uygulamaları ve yapay zeka
15:45 - 16:05 İnhalasyon yoluyla antibiyotik uygulamalarının geleceği
16:05 - 16:20 Tartışma
16:20 -16:30 ÇAY-KAHVE MOLASI
OTURUM KODU 63
OTURUM BAŞLIĞI Kapıdaki Tehlike: İklim Değişikliği
16:30 - 17:30 AMAÇ Göğüs hastalıkları gözüyle iklim değişikliğinin değerlendirilmesi
KAPSAM Bir yandan kuraklık ve büyük göllerin kuruması, diğer taraftan en sıcak çöllere kar yağması; sizce de karbon ayak izlerinin artması ürkütücü değil mi? İklim değişikliğinin akciğer sağlığına etkileri mercek altına alınacaktır.
16:30 - 16:55 İklim değişikliğinin sınırları: Ne kadar büyük bir sorun?
16:55 - 17:20 Göğüs hastalıkları hekimlerini ne bekliyor?
17:20 - 17:30 Tartışma